Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de Zen Studio

De Zen Studio is gevestigd aan de Abtslaan 3, 4844SL Terheijden

Artikel 1: Definities

 1. De Zen Studio: alle op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties aan de Zen Studio.
 2. Klant: de wederpartij van de Zen Studio die een product of dienst afneemt.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de Zen Studio als opdrachtnemer optreedt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de Zen Studio uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Lessen, workshops en cursussen

 1. Een lessenreeks is enkel geldig voor de aangegeven cursusperiode.
 2. Een workshop deelname is enkel geldig voor de gekozen workshop.
 3. De Zen Studio verleent geen restitutie op lessen en workshops.
 4. Het lesrooster en aanbod is te vinden op de website. Dit rooster kan door de Zen Studio desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt de Zen Studio zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde lessen.
 5. Een inschrijving voor het volgen van een workshop of lessen wordt door de Zen Studio aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 6. Inschrijven voor de lessen of workshop betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 7. De Zen Studio behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en lessen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 8. Klant kan uitsluitend deelnemen als vooraf het lesgeld is voldaan.

Artikel 4: Persoonsgegevens

 1. De Zen Studio verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
 2. Bij inschrijving wordt het ingevulde email adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan het email bestand van de Zen Studio en ontvangt de cursist informatie over de Zen Studio per email.
  Uitschrijving is mogelijk via info@zen-studio.nl. De cursist gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.

Artikel 5: Annulering

 1. Annulering van workshops of lessen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 2. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de start van een cursus of workshop gegeven door de Zen Studio heeft de klant recht op restitutie. Bij annulering tot 72 uur voor aanvang wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien is klant de volledige betaling verschuldigd.
 3. Annulering van workshops en cursussen gegeven door een externe partij, al dan niet in samenwerking met de Zen Studio, heeft de volgende voorwaarden:
  Bij annulering minimaal 4 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
  Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 70% van het lesgeld in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de workshop of cursus wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

Artikel 6: Verplichtingen de Zen Studio

 1. De overeenkomst tussen partijen leidt voor de Zen Studio tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat klant de les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.
 2. De Zen Studio behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, of workshop te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus, workshop of opleiding.
 3. De Zen Studio kan nimmer gehouden zijn cursussen of workshops te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 7: Prijs en betaling

 1. De prijzen zijn in euro’s en all-in prijzen, tenzij anders vermeld.
 2. De Zen Studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via de website
 3. De Zen Studio behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan klant door te berekenen.
 4. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is de Zen Studio gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. klant de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is de Zen Studio als dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Zodra de Klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 8: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van de Zen Studio liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de Zen Studio uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, blessures of ziekte van docent dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
 2. In geval van overmacht heeft de Zen Studio het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van de Zen Studio.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Het afnemen van de diensten van de Zen Studio is geheel voor eigen risico van klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de docent. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent daarvan op de hoogte.
 2. De Zen Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van klant.
 3. De Zen Studio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van klant.
 4. Schade die door klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de Zen Studio, dienen te worden vergoed.
 5. Klant vrijwaart de Zen Studio voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van de Zen Studio en door de Zen Studio ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

 1. Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens de Zen Studio, heeft de Zen Studio het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens klant op te schorten dan wel de overeenkomst met klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van de Zen Studio in een dergelijk geval.

Artikel 11: Auteursrecht en eigendom

 1. Van al het door de Zen Studio verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zen Studio. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.